wtorek, 6 lipca 2021

Zamek w Nidzicy woj. warmińsko - mazurskie

Trochę czasu już minęło od naszego pobytu w Nidzicy, nadal jest tam tak samo pięknie i tak samo magicznie.
Zachęcam do odwiedzania pięknych miejsc w Polsce np. Nidzicy i zamku krzyżackiego.
Nidzica dawniej Nibork jest miastem w woj. warmińsko - mazurskim, powiecie nidzickim, jest siedzibą gminy miejsko - wiejskiej Nidzica.
Miasto leży na Mazurach nad rzeką Nidą.

Zamek w Nidzicy został wybudowany w XIV wieku w stylu gotyckim.
Budowę zamku rozpoczęto w 1370 roku a w 1409 już rezydował w nim prokurator krzyżacki.
Wojska polskie wędrując w głąb państwa krzyżackiego 12 lipca 1410 roku przejęły zamek.

W 1454 roku zamek zajął propolski Związek Pruski i w lutym 1455 roku przekazał czeskim wojskom zaciężnym pod dowództwem Jana Koldy z Žampachu.

W 1517 roku rozbudowano i umocniono przedzamcze.

W 1784 podzamcze spłonęło a w 1812 roku zamek zdewastowały wojska francuskie.


W latach 1828 - 1830 zamek przebudowano na sąd i więzienie.


Zimą 1945 roku wojska radzieckie zbombardowały zamek, który do odbudowy w latach 1961 - 1965 pozostawał ruiną.


Warownia została zbudowana z cegły na wysokiej kamiennej podmurówce. 
Na poddaszu, w grubości murów, obiegają zamek krużganki obronne zarówno od strony zewnętrznej, jak i od strony dziedzińca.


Spichrze i krużganki obronne mieściły się na ostatnim piętrze zachodniej części zamku.


Wieże kryte dachami namiotowymi ozdobiono wnękami i płaskimi dekoracjami. 
W piwnicach wież znajdowało się więzienie.


Ślimakowe schody wieży wiodły do pomieszczeń mieszkalnych wschodniego skrzydła.

Pod koniec XV wieku zamek otoczono murem zewnętrznym uzbrojonym w dwie okrągłe basteje.
Ówczesna pralka

wnętrze pralki 


Od całkowitej ruiny zdewastowany przez Napoleończyków gmach uratował radca sądowy Ferdynand Tymoteusz Gregorovius.
W zamian Gregorovius zażyczył sobie aby nidziczanie wybudowali mu pomnik, który to powstał dopiero 70 lat po zakończeniu odbudowy.
Oryginalna podłoga zamkowa - uwaga bardzo śliska!


Obecnie zamek służy za miejskie centrum biznesu, kultury i rozrywki. 
Mieści się w nim: Muzeum Ziemi Nidzickiej z ekspozycją etnograficzno - historyczną, Nidzicki Ośrodek Kultury, Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej, Galeria Autorska Hieronima Surpskiego, pracownia rzeźby i biblioteka miejska.
Działa tutaj także hotel i restauracja.
Warownię otacza piękny XIX wieczny park gęsto zadrzewiony.
Legenda o Nowaku:
Pod­czas Po­to­pu szwedz­kie­go w 1656 ro­ku pod mias­to po­desz­ły wys­ła­ne przez cha­na na po­moc kró­lo­wi pol­skie­mu licz­ne czam­bu­ły ta­tar­skie. Zam­knię­to przed ni­mi bra­my i z nie­po­ko­jem o­­cze­ki­wa­no dal­sze­go roz­wo­ju wy­da­rzeń. Tym­cza­sem je­den z mło­dych miesz­czan, nie­ja­ki No­wak, za­u­wa­żył przy­pad­kiem, że nie­o­po­dal mu­rów u­rzę­du­je sam wódz ta­tar­ski ze swo­ją świ­tą, być mo­że o­ma­wia­jąc plan zdo­by­cia mias­ta. Nie zas­ta­na­wia­jąc się dłu­go No­wak do­padł do naj­bliż­szej ar­ma­ty, przy­mie­rzył z dzia­ła, strze­lił i..tra­fił. Utra­ta wo­dza spo­wo­do­wa­ła o­grom­ne po­ru­sze­nie w obo­zie - ha­łas i ruch był tak wiel­ki, że rad­cy miej­scy uz­na­li to za atak i roz­ka­za­li od­na­leźć te­go, któ­ry tak bez­myś­lnie zde­ner­wo­wał Az­ja­tów. Ka­ry w tam­tych cza­sach by­ły sro­gie, a że bied­ny chłop nie chciał stra­cić ani rę­ki, ani tym bar­dziej gło­wy, więc pos­ta­no­wił się ukryć. Spryt­ny był i scho­wał się tam, gdzie nikt na pew­no by go nie szu­kał - w oka­za­łej kup­ce świe­że­go, pach­ną­ce­go...na­wo­zu. Po ja­kimś cza­sie spra­wa się wy­jaś­ni­ła, Ta­ta­rzy od­stą­pi­li, a wy­da­ne­go przez żo­nę No­wa­ka mias­to przy­ję­ło jak bo­ha­te­ra.
Zamek na pocztówce z początku XX wieku
Legenda i zdjęcie zaczerpnięte z www.zamkipolskie.com
Opracowała Dorota Owczarek
Źródło: Wikipedia, www.zamkipolskie.com
Zdjęcia wykonano 11 sierpnia 2019 roku
Nidzica
woj. warmińsko - mazurskie

2 komentarze

Miło że mnie odwiedziłeś....zostaw po sobie ślad.
Anonimie-podaj swoje imię.
Jeśli podoba Ci się mój blog to proszę dodaj go do obserwowanych.
Dziękuję i zapraszam ponownie.

Łączna liczba wyświetleń

Obserwatorzy Blogger